Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – główny księgowy

 1. Nazwa jednostki : Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
 2. Stanowisko urzędnicze: główny księgowy
 3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 4. Wymiar czasu pracy: pełen etat
 5. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE albo obywatelstwo innych państw, jeśli obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do pracy na stanowisku głównego księgowego: spełnienie jednego z poniższych warunków:

- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki zawodowej w księgowości,

- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

- wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość aktów prawnych, in. ustawa o finansach publicznych,  ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej,
 1. Wymagania pożądane (dodatkowe):
 • znajomość modułów oprogramowania komputerowego linii Progman,
 • znajomość oprogramowania: Płatnik, Bestia
 • znajomość obsługi pakietu Office (Word, Exel),
 • samodzielność, obowiązkowość, komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
 1. Ogólny zakres zadań głównego księgowego;
 • prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie projektu budżetu,
 • realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planami finansowymi Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży oraz analiza ich wykonania,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży,
 • dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-księgowym,
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
 • uzgadnianie sald kont rozrachunkowych,
 • koordynowanie pracy księgowości,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad rachunkowości’
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • sprawdzanie poprawności naliczonych wynagrodzeń, przelewów wynagrodzeń, umów zleceń i o dzieło, składek i potrąceń od wynagrodzeń oraz zobowiązań związanych z działalnością Zespołu szkół Specjalnych w Łomży,
 • archiwizowanie dokumentów księgowych,
 • realizacja kontroli zarządczej.
 1. Informacja o warunkach pracy: praca na stanowisku głównego księgowego jest pracą biurową z obsługą komputera. Praca w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży, ul. Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża. Bezpieczne warunki pracy. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta od 1 sierpnia 2022r. na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 2. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powyżej 2%.
 3. Wymagane dokumenty (własnoręcznie podpisane lub w przypadku kserokopii dokumentów – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem):

- list motywacyjny,

- oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1,

- kopie dyplomu (dyplomów) lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem),

-oświadczenie o obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w przepisach samorządowych,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,

- zaświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikających z ustawy,

- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) (Dz.U.UE. L Nr 119) – załącznik nr 2

- kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych formach doskonalenia (potwierdzone za zgodność z oryginałem),

- ewentualne referencje.

 1. Termin i miejsce złożenia wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży, ul. Nowogrodzka 4 lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – Główny księgowy w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2022r. do godz.14.30.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Szkole.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to 9.05.2022 r.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży w dniu 1.04.2022r.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży,

 Tel. (86)216-57-64

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 kwi 2022 11:49
Data opublikowania: piątek, 1 kwi 2022 11:53
Opublikował(a): Emilia Turowska
Zaakceptował(a): Emilia Turowska
Artykuł był czytany: 332 razy