Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Łomża: Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych
Numer ogłoszenia: 218788 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Specjalnych w Łomży , ul. Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 216 57 64, faks 086 216 57 64.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku zgodnie z dokumentacją techniczną. Roboty wykończeniowe pomieszczeń sanitarnych. Wykonanie pochylni wewnętrznej przy zejściu do sali gimnastycznej z wymianą posadzki. Zamontowanie nowej stolarki drzwiowej. Zamontowanie pochwytów dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej z zamontowaniem nowej armatury i elektrycznej z nowym oświetleniem..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.00-5, 45.43.12.00-9, 45.33.20.00-3, 45.31.10.00-0, 33.19.62.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 24 uPZP oraz spełniają niżej wymienione. warunki określone zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  Wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia.

 III.3.3) Potencjał techniczny

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  Wykonawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia. Osoba, wyznaczona do kierowania robotami musi posiadać: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności budowlanej (1 osoba) oraz mieć doświadczenie min. 2 lata w kierowaniu robotami .

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolnością kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności , związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 000,00 zł, tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel ( tj. po uwzgędnieniu ewentualnej franszyzy redukcyjnej).

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zss.biplomza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zespołu Szkół Specjalnych, Łomża ul. Nowogrodzka 4 - sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespoł Szkół Specjalnych, Łomża ul. Nowogrodzka 4 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 cze 2013 14:55
Data opublikowania: czwartek, 6 cze 2013 15:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 cze 2013 08:24
Opublikował(a): Nitkowska Justyna
Zaakceptował(a): Nitkowska Justyna
Artykuł był czytany: 1063 razy