Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZSzS Pani Bożeny Niewińskiej

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Łomża, 24.03.2003r.

Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Bożena Niewińska z domu Stypułkowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 13 lipca 1953r. w Wysokiem Mazowieckiem
Dyr. Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe:-----
na kwotę:-----II.
1. Dom o powierzchni: ----- m2, o wartości: -----
tytuł prawny:-----
2. Mieszkanie o powierzchni: 78 m2 i 32 m2, o wartości: 40 000 i 60 000
tytuł prawny: własnościowe, własnościowe
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: -----
o wartości: -----
rodzaj zabudowy:----
tytuł prawny: -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:------
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości:------
tytuł prawny:------III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:-----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:------
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:------V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczyVI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): -----
osobiście ------
- wspólnie z innymi osobami -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ------
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ------
- osobiście ------
- wspólnie z innymi osobami ------
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ------VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ------
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ------
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ------
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ------
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----
2. W spółdzielniach: ------
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ------
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): -----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):------
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-----
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:------
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ------
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ------
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ------
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ------VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: nie dotyczyIX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych ( w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Ford Escord 1,6 - 1997 rokX.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): Kredyt hipoteczny w Banku BPH SA - kupno mieszkania w wysokości 50 000 tysięcy złotychPowyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.Łomża, 29.04.2003 rokData powstania: wtorek, 23 wrz 2003 09:39
Data opublikowania: wtorek, 23 wrz 2003 10:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 paź 2004 13:16
Opublikował(a): Nitkowska Justyna
Zaakceptował(a): Nitkowska Justyna
Artykuł był czytany: 1370 razy