Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DYREKTORA ZSzS Pani Bożeny Niewinskiej o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności...

zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiada Miasto Łomża.
Stosownie do art. 24j ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233§ 1 Kodeksu karnego, ja niżej podpisany(a) Bożena Niewińska
zatrudniony(a) na stanowisku dyrektora
w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży

oświadczam

iż, na terenie Miasta Łomża mój małżonek, zstępny, wstępny lub rodzeństwo pozostają w zatrudnieniu – wykonują czynności zarobkowe na innej podstawie /nie pozostają w zatrudnieniu 0- nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie1
w miejskich jednostkach organizacyjnych lub spółkach handlowych, w których Miasto Łomża posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji:
1) nie dotyczy
2)
3)


8.04.2004r.
(data i podpis składającego oświadczenie)

1Niepotrzebne skreślić.

Data powstania: środa, 17 lis 2004 11:54
Data opublikowania: środa, 17 lis 2004 11:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 maj 2005 10:44
Opublikował(a): Nitkowska Justyna
Zaakceptował(a): Nitkowska Justyna
Artykuł był czytany: 1324 razy