Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OŚWIADCZENIE DYREKTORA ZSzS Pani Bożeny Niewińskiej o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo

Stosownie do art. 24j ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233§ 1 Kodeksu karnego, ja niżej podpisany(a) Bożena Niewińska
zatrudniony(a) na stanowisku dyrektora
w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży

oświadczam

iż, na terenie miasta Łomża mój małżonek, zstępny, wstępny oraz rodzeństwo nie prowadzą działalności gospodarczej /prowadzą działalność gospodarczą w zakresie1

nie dotyczy


8.04.2004r.
(data i podpis składającego oświadczenie)

1Niepotrzebne skreślić


Data powstania: środa, 17 lis 2004 11:52
Data opublikowania: środa, 17 lis 2004 11:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 maj 2005 10:44
Opublikował(a): Nitkowska Justyna
Zaakceptował(a): Nitkowska Justyna
Artykuł był czytany: 1287 razy