Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OŚWIADCZENIE DYREKTORA ZSzS Pani Bożeny Niewińskiej o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi...

organizacjami lub miejskimi osobami prawnymi
Stosownie do art. 24j ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233§ 1 Kodeksu karnego, ja niżej podpisany(a) Bożena Niewińska
zatrudniony(a) na stanowisku dyrektora
w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży

oświadczam

iż, mój małżonek, zstępny, wstępny oraz rodzeństwo zawarł /nie zawierał1 następujące umowy z organami Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, miejskimi osobami prawnymi2 :
1) nie dotyczy
2)
3)
4)

8.04.2004r
(data i podpis składającego oświadczenie)



1 Niepotrzebne skreślić.
2 Nie dotyczy stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych w warunkach powszechnie obowiązujących.





Data powstania: środa, 17 lis 2004 11:48
Data opublikowania: środa, 17 lis 2004 11:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 maj 2005 10:44
Opublikował(a): Nitkowska Justyna
Zaakceptował(a): Nitkowska Justyna
Artykuł był czytany: 1191 razy