Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DYREKTORA ZSzS Pani Bożeny Niewińskiej

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1 Łomża, dnia 8.04.2004 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Bożena Niewińska Stypułkowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 13 lipca 1953 r. w Wysokiem Mazowieckiem
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4 - dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe:-----
na kwotę: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni:----- m2, o wartości: -----
tytuł prawny:-----
2. Mieszkanie o powierzchni: 78 m2, o wartości: 50 000
tytuł prawny: własnośćiowe
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: ----
o wartości: -----
rodzaj zabudowy:-----
tytuł prawny: -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:-----
4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
powierzchnia:-------
o wartości:------
tytuł prawny:-----

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:------
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -------

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:-----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-----

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): -----
- osobiście ------
- wspólnie z innymi osobami ----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -----
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): -------
- osobiście ------
- wspólnie z innymi osobami -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -------

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ------
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -------
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ------
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ------
2. W spółdzielniach: -----
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ------
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ------
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: -----
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ------
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ------
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ------

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 42 853,34 złotych z tytułu pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży w tym 41 856,86 z tytułu zatrudnienia, 996,48 - fundusz socjalny

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych ( w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): TOYOTA YARYS 2003 rok produkcji

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Łomża, 8.04.2004r
(miejscowość, data) (podpis)
_____________
1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


Data powstania: czwartek, 21 paź 2004 13:21
Data opublikowania: czwartek, 21 paź 2004 13:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 maj 2005 10:44
Opublikował(a): Nitkowska Justyna
Zaakceptował(a): Nitkowska Justyna
Artykuł był czytany: 1270 razy